Terug na bo

REKA211 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • in-dieptekennis en begrip kan toon van die uiteensetting en samestelling van finansiële state, die funksie van die verskillende elemente wat deel vorm daarvan en die samehang daarvan met vorige leereenhede; en kritiese denke kan openbaar met betrekking tot die oogmerk van finansiële state om finansiële inligting aan verbruikers te verskaf;
  • probleemoplossing kan demonstreer wat aangewend kan word om die korrekte prosesse en prosedures te kies, evalueer en te implementeer, wat as oplossing sal dien vir probleme wat tot voorraad en eiendom, aanleg en toerusting relevant is en om dit volgens die korrekte rekeningkundige praktyke te boekstaaf of te verantwoord;
  • leer kan bestuur om verantwoordelikheid te neem vir vordering; relevante strategieë kan implementeer om die rekeningkundige vakinhoud doeltreffend aan te leer; en die vermoë kan openbaar om prestasie krities te evalueer aan die hand van gegewe kriteria om sodoende aan die vereistes van die module te voldoen; en
  • in ‘n groep as ‘n leier/lid kan saamwerk; en ‘n betekenisvolle bydrae kan lewer deur middel van kennis en vaardighede om sodoende ‘n projek/opdrag/taak te kan uitvoer deur aan die kriteria te voldoen en gesamentlike verantwoordelikheid vir die leerproses van die groep te aanvaar.

After completing this module, students should be able to

  • show in-depth knowledge and understanding of the layout and compilation of financial statements, the function of the different elements forming part thereof, and its association with previous study units; and show critical thinking regarding the aim of financial statements to provide financial information to consumers;
  • demonstrate problem-solving that can be used to select, evaluate, and implement the correct processes, which can serve as a solution to problems relevant to stock and property, plant and equipment, and record or justify this according to the correct accounting practices;
  • manage the learning process in order to take responsibility for progress; implement relevant strategies to learn the accounting subject content effectively; and display the ability to critically evaluate performance according to given criteria to comply with the module's requirements; and
  • work together as a leader/member in a group and make a meaningful contribution using knowledge and skills to complete a project/assignment/task by complying with the criteria and accepting collective responsibility for the group's learning process.