Terug na bo

REKA111 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • ‘n duidelike begrip hê van die aard en funksie van Rekeningkunde; die doel kan verduidelik van Rekeningkunde-onderrig in die Senior & VOO-fase; en die ontwikkeling van rekeningkundige praktyke kan ondersoek;
  • die beginsels en elemente van rekeningkundige sisteme kan definieer, oorweeg en analiseer; en die standaardprosesse en –metodes wat gebruik word in die rekeningkundige praktyke van ‘n eenmansaak kan selekteer, toepas, implementeer en dit in assessering kan weergee;
  • oor die vermoë beskik om rekeningkundige probleme op te los deur die toepassing van teoretiese kennis en algemeen aanvaarde rekeningkunde-praktyk (AARP); en
  • deur hul optrede goeie waardes en etiese gedrag weerspieël teenoor die dosent en medestudente; goeie kommunikasievaardighede besit; en Rekeningkunde-opdragte, bv. die boekstawing van transaksies, kan uitvoer

After completing this module, students should be able to

  • have a clear understanding of the nature and function of Accountancy; explain the purpose of Accountancy teaching in the Senior and FET Phase; and investigate the development of accounting practices;
  • define, consider, and analyse the principles and elements of accounting systems; and select, apply, and implement the standard processes and methods used in accounting practices of a sole trader and present them in assessment;
  • have the ability to solve accounting problems by applying theoretical knowledge and generally accepted accounting practices (GAAP); and
  • reflect sound values and ethical behaviour towards the lecturer and fellow students through their actions; possess good communication skills; and carry out Accountancy assignments, e.g. the recording of transactions.