Terug na bo

PRAK333 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • kan waarneem, beplan en onderrig en leer in die klaskamer kan aanbied;
  • bewyse kan verskaf van onafhanklike onderrig dwarsoor die Senior Fase & VOO;
  • ‘n lesbeplanning kan voltooi; gebruik kan maak van verskillende assesseringsmetodes, -tipes, -vorme en -instrumente; en suksesvol oor hierdie assesserings kan besin; en
  • ‘n uitgebreide kennisbasis beskik waarmee selfgerigte leer in die klaskamer suksesvol verduidelik en geïmplementeer kan word.

After completing this module, students should be able to

  • observe, plan, and present teaching and learning in the classroom;
  • provide evidence of independent education throughout the Senior and FET phase;
  • complete a lesson plan; use different methods, types, forms, and instruments of assessment; and successfully reflect upon these assessments; and
  • have an extensive knowledge base with which self-directed learning can be successfully explained and implemented in the classroom.