Terug na bo

OWIS121 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

  • ’n begrip van basiese wiskundige konsepte, beginsels en reëls kan toon en basiese wiskundige probleme kan oplos;
  • gepaste standaardmetodes kan gebruik en eie metodes kan identifiseer om probleme op te los deur die implementering van Pólya se probleemoplossingsmodel; en
  • verskillende maniere kan vind om probleme wat op verskeie maniere bekendgestel is op te los en te interpreteer.

After completing this module, students should be able to 

  • demonstrate an understanding of basic mathematical concepts, principles, and rules and solve basic mathematical problems;
  • use appropriate standard methods and identify own methods to solve problems by implementing Pólya’s problem-solving model; and
  • find different ways to interpret and solve problems introduced in various ways.