Terug na bo

LOND322 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • die implementering van inklusiewe onderrig in die Suid-Afrikaanse konteks kan analiseer met die doel om geïntegreerde kennis en begrip te verwerf en hiermee saam ook oor die vermoë beskik om die sukses te evalueer;
  • deur middel van ’n kritiese refleksie kan motiveer waarom dit belangrik is dat alle leerders in die leer-en-onderrig-proses ingesluit word deur spesifiek na waardes, etiese gedrag en verantwoordelike besluite te verwys wat deur onderwysers geneem word;
  • oor die vermoë beskik om assesseringsmetodes krities in die inklusiewe klaskamer te analiseer en ingeligte besluite te neem, wat gegrond is op teorieë wat aan leerderondersteuning onderliggend is ten einde praktyk te verbeter;
  • oor die vermoë beskik om beginsels en teorieë toe te pas om te verseker dat inklusiewe leer suksesvol in die praktyk toegepas word; en
  • oor die vermoë beskik om onderrigmetodes te selekteer, te evalueer en toe te pas sodat leerders met diverse leerbehoeftes weens gestremdhede en/of uitdagings wat hulle ondervind suksesvol ingesluit kan word ten einde ook inklusiewe onderrigpraktyke te bevorder.

After completing this module, students should be able to

  • analyse the implementation of inclusive education in the South African context to acquire integrated knowledge and understanding and have the ability to evaluate the success;
  • motivate through critical reflection why all learners need to be included in the process of learning and teaching by referring specifically to values, ethical actions, and responsible decision-making by teachers;
  • have the ability to critically analyse assessment methods in the inclusive classroom and make informed suggestions based on theories underlying learning support to improve practice;
  • have the ability to apply the principles and theories supporting learning to ensure that inclusive learning is implemented successfully in practice; and
  • have the ability to select, evaluate and apply teaching methods so that learners with diverse learning needs due to disabilities and/or challenges are successfully included to promote inclusive education practices.