Terug na bo

BESM421 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • metodes en werkswyses kan gebruik om ‘n leerprogram vir die module te ontwerp;
  • probleemoplossing kan toon om kreatiwiteit en probleemoplossing toe te pas;
  • metodes en werkswyses kan gebruik om ‘n konteksanalise binne die module te ontwikkel; en
  • ‘n geïntegreerde kennisgeletterdheid toon om voorsiening vir inklusiewe onderwys binne die module te maak.

After completing this module, students should be able to

  • utilise methods and working procedures to design a learning program for the module;
  • display problem-solving ability to apply creativity and problem-solving;
  • utilise methods and work procedures to develop context analysis within the module; and
  • display an integrated knowledge literacy to make provision for inclusive education within the module.