Terug na bo

BESM321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • ‘n geïntegreerde kennisbasis toon om tussen metodiek en didaktiek te kan onderskei;
  • ‘n geïntegreerde kennisbasis toon om verskillende assesseringstrategieë in Besigheidstudies te identifiseer en toe te pas;
  • oor konteks beskik om die klaskameratmosfeer en klaskamerbestuur in ‘n Besigheidstudies-klaskamer te beskryf; en
  • metodes en werkswyses kan aanwend om onderrigmetodes en -strategieë in die Besigheidstudies-klaskamer toe te pas.

After completing this module, students should be able to

  • display an integrated knowledge base to enable them to distinguish between methodology and didactics;
  • display an integrated knowledge base to identify and apply different assessment strategies in Business Studies;
  • possess context to describe the classroom atmosphere and classroom management in a Business Studies classroom; and
  • employ methods and work procedures to apply teaching methods and strategies in the Business Studies classroom.