Terug na bo

BESM221 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor ‘n gedetailleerde kennisbasis beskik van die oriëntasie tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe;
  • oor ‘n gedetailleerde kennisgeletterdheid beskik op grond waarvan hulle die profiel van ‘n Besigheidstudiesonderwyser en -leerder kan verduidelik;
  • oor ‘n gedetailleerde kennisgeletterdheid beskik op grond waarvan hulle die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidverklaring (KABV) van Besigheidstudies kan interpreteer; en
  • metode en werkswyse gebruik op grond waarvan hulle lesbeplanning en lesvoorbereiding in Besigheidstudies kan ontwerp.

After completing this module, students should be able to

  • possess a detailed knowledge base of the orientation towards Economic and Management Sciences;
  • possess a knowledge literacy that they can use to explain the profile of a Business Studies teacher and a Business Studies learner;
  • possess detailed literacy knowledge that they can use to interpret the Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) of Business Studies; and
  • demonstrate methods and procedures that they can use to design lesson planning and lesson preparation in Business Studies.