Terug na bo

BESA421 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor ‘n geïntegreerde kennisgeletterdheid beskik op grond waarvan hulle in staat is om ‘n organisasiestruktuur te ontwerp;
  • oor ‘n geïntegreerde kennisgeletterdheid beskik op grond waarvan hulle in staat is om personeelvoorsiening vir die instelling te beskryf;
  • oor ‘n geïntegreerde kennisgeletterdheid beskik op grond waarvan hulle in staat is om globalisering binne die besigheidskonteks te verduidelik;
  • oor ‘n geïntegreerde kennisgeletterdheid beskik op grond waarvan hulle in staat is om internasionale handel te beskryf; en
  • oor ‘n geïntegreerde kennisgeletterdheid beskik op grond waarvan hulle in staat is om ‘n Christelike grondslag as fondasie vir die effektiewe bestuur van verskillende besigheidskontekste te gebruik.

 

After completing this module, students should be able to

  • have an integrated knowledge literacy that they can use to design an organisational structure;
  • have an integrated knowledge literacy that they can use to describe staff resourcing for the institution;
  • have an integrated knowledge literacy that they can use to explain globalisation within the business context;
  • have an integrated knowledge literacy that they can use to describe international trade; and
  • have an integrated knowledge literacy that they can use to employ a Christian approach as a foundation for efficiently managing various business contexts.