Terug na bo

BESA321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor ‘n geïntegreerde kennisbasis beskik op grond waarvan hulle besigheidsinligting kan verduidelik, evalueer en aanbied;
  • kennisgeletterdheid kan demonstreer op grond waarvan hulle selfbestuur binne die onderneming kan verduidelik en toepas;
  • probleemoplossing kan demonstreer op grond waarvan hulle konflik binne ’n onderneming kan oplos en wenke vir die bevordering van spandinamika binne die onderneming kan gee;
  • kennisgeletterdheid kan demonstreer op grond waarvan hulle krisisbestuur binne die onderneming kan toepas; en
  • probleemoplossing kan demonstreer op grond waarvan hulle kreatiewe en kritiese denke kan gebruik om uitdagings in die onderneming op te los.

After completing this module, students should be able to

  • have an integrated knowledge base that they can use to explain, evaluate, and present business information; 
  • demonstrate knowledge literacy that they can use to explain and apply self-management within the business;
  • demonstrate problem-solving that they can use to solve conflict within the business and provide pointers for the fostering of team dynamics in the business;
  • demonstrate knowledge literacy that they can use to apply crisis management within the business; and
  • demonstrate problem-solving that they can utilise to use creative and critical thinking to solve challenges in the business.