Terug na bo

BESA221 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • ‘n gedetailleerde kennisgeletterdheid demonstreer oor die belangrikheid van ‘n finansiële uitvoerbaarheidstudie vir ‘n nuwe onderneming;
  • metodes en werkwyses aanwend om basiese finansiële koste van ‘n nuwe of bestaande onderneming te bereken;
  • oor ‘n gedetailleerde kennisbasis beskik wat hulle in staat stel om finansiering te bespreek; en
  • oor ‘n kennisgeletterdheid beskik en werksmetodes kan gebruik om ‘n basiese finansiële staat saam te stel.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate a detailed knowledge literacy regarding the importance of a financial feasibility study for a new undertaking;
  • apply methods and procedures to calculate the fundamental financial costs of a new or existing undertaking;
  • possess a detailed knowledge base that enables them to discuss financing; and
  • possess a knowledge literacy and use work methods to compile a basic financial statement.