Terug na bo

BESA121 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor ʼn kennisbasis beskik wat hulle in staat sal stel om gedetailleerde kennis van ‘n uitvoerbaarheidsondersoek se belangrikhheid te demonstreer;
  • oor kennisgeletterdheid beskik wat hulle in staat sal stel om ʼn begrip van oorwegings by die keuse van ‘n ondernemingsvorm te demonstreer;
  • oor gedetailleerde kennis beskik van een of meer velde of dissiplines se hoofareas; en praktyke van ondernemingsvorme kan verduidelik;
  • oor konteks beskik op grond waarvan hulle inligting kan versamel en bestuur ten einde ‘n ingeligte keuse te maak tussen die koop van ‘n bestaande onderneming of die begin van ‘n nuwe onderneming; en
  • oor kennisgeletterdheid beskik wat hulle in staat sal stel om begrip van ‘n onderneming se ligging te demonstreer.

After completing this module, students should be able to

  • possess a knowledge base that will enable them to demonstrate detailed knowledge of the importance of a feasibility study; 
  • possess knowledge literacy that will enable them to demonstrate an understanding of the considerations regarding the choice of the form of an enterprise;
  • have detailed knowledge of one or more of the fields or disciplines’ main areas; and explain the practices of forms of enterprises;
  • possess context that they can use to collect and manage information to make an informed choice between the acquisition of an existing business or the start-up of a new enterprise; and
  • possess knowledge literacy that will enable them to demonstrate an understanding of a business’ location.