Terug na bo

BESA111 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • oor ʼn kennisbasis beskik om ʼn ingeligte begrip van die sakewêreld se kernareas en die bestuurswese te demonstreer;
 • oor kennisgeletterdheid beskik om uitdagings van entrepreneurskap te identifiseer, te bespreek en te evalueer;
 • konteks en stelsels kan gebruik om die verskillende ekonomiese stelsels aan te toon waarbinne ‘n sakeonderneming kan funksioneer;
 • metode en werkswyses kan gebruik wat hulle in staat sal stel om besigheidsidees te ontwikkel;
 • oor ʼn kennisbasis beskik op grond waarvan hulle ingeligte begrip van behoeftes en begeertes kan demonstreer; en
 • oor ʼn kennisbasis beskik op grond waarvan hulle ingeligte begrip van die modules se kernareas kan demonstreer.

After completing this module, students should be able to

 • possess a knowledge base to illustrate an informed understanding regarding the core areas of the business world and management science;
 • possess knowledge literacy to identify, discuss, and evaluate challenges of entrepreneurship;
 • use context and systems to indicate the different economic systems in which a business enterprise can function;
 • use methods and procedures that will enable them to develop business ideas;
 • possess a knowledge base that they can use to demonstrate an informed understanding of needs and desires; and
 • possess a knowledge base that they can use to demonstrate an informed understanding of the modules’ core areas.