Terug na bo

AWET211 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • ingeligte begrip toon van die periodieke tabel; atome, ione en molekules; kovalente, ioniese en waterstofbindings; naamgewing in chemie; chemiese vergelykings; sure en basisse; oksidasie en reduksie; en ook van ‘n inleiding tot organiese chemie tot die mate waarin dit op Natuur- en Lewenswetenskappe van toepassing is;
 • ingeligte begrip toon van energie t.o.v. die bronne daarvan, tipes energie en die oordrag van energie; elektrisiteit t.o.v. die opwekking daarvan, die oordrag van energie in elektriese stelsels en elektriese stroombane (serie-, parallel - en gekombineerde stroombane) en wette en berekeninge rondom elektriese stroombane; en basiese elektrostatikabeginsels, -wette en -berekeninge, magnetisme en sigbare lig t.o.v. die basiese beginsels en wette tot die mate waarin dit op Natuur- en Fisiese Wetenskappe van toepassing is;
 • oor die vermoë beskik om standaardmetodes, prosedures en tegnieke individueel of as deel van ‘n groep tydens praktikums te selekteer en op ‘n verantwoordelike wyse toe te pas onder omstandighede waarmee hulle vertroud is en waarin hulle ondersteun word ten einde die konsepte, beginsels, reëls en teorieë, soos van toepassing in hierdie module, te ondersoek en/of te bevestig;
 • oor die vermoë beskik om inligting in te samel deur van ‘n verskeidenheid bronne gebruik te maak en inligting wat vir die taak toepaslik is te selekteer, evalueer, analiseer en sintetiseer;
 • oor die vermoë beskik om inligting wat ingesamel is en/of prosedures, resultate en gevolgtrekkings van praktikums, in geskrewe, mondelinge of simboliese vorm, op ‘n akkurate en samehangende wyse te kommunikeer, met respek vir konvensies rondom intellektuele eiendom, kopiereg en plagiaat; en
 • die ingesteldheid en vermoë demonstreer om eie leer te monitor, eie prestasie te evalueer en, indien nodig, toepaslike leerstrategieë en hulpbronne te implementeer om die uitkomste van hierdie module te bereik en om ook op ’n soortgelyke wyse die leer van ander groepslede te bevorder.

After completing this module, students should be able to

 • demonstrate an informed understanding of the periodic table; atoms, ions, and molecules; covalent, ionic and hydrogen bonds; naming in chemistry; chemical equations; acids and bases; oxidation and reduction; and also of an introduction to organic chemistry to the extent it applies to Natural and Life Sciences;
 • demonstrate an informed understanding of energy, regarding its sources, types of energy, and transfer of energy; electricity in terms of its generation, the transfer of energy in electrical systems, electrical circuits (series, parallel and combined circuits), and laws and calculations applicable to electrical circuits; and basic electrostatics principles, laws and calculations thereof, magnetism, and visible light regarding the basic principles and laws to the extent they apply to Natural and Physical Sciences;
 • have the ability to select standard methods, procedures and techniques individually or as part of a group during practicums and apply them responsibly in circumstances with which they are familiar and in which they are supported in order to investigate and/or confirm the concepts, principles, rules and theories as applicable in this module;
 • have the ability to gather information using a variety of sources and select, evaluate, analyse and synthesise information appropriate to the task;
 • have the ability to communicate information collected and/or procedures, results and conclusions of practicums, in written, oral or symbolic form, accurately and coherently, respecting conventions around intellectual property, copyright and plagiarism; and
 • demonstrate the mindset and ability to monitor own learning, evaluate own performance and, if necessary, implement appropriate learning strategies and resources to achieve the outcomes of this module and similarly enhance the learning of other group members.