Terug na bo

AWET211 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • ’n ingeligte begrip toon van die periodieke tabel; atome, ione en molekules; kovalente, ioniese en waterstofbindings; naamgewing in chemie; chemiese vergelykings; sure en basisse; oksidasie en reduksie; en ook van 'n inleiding tot organiese chemie tot die mate waarin dit op Lewenswetenskappe van toepassing is;
  • oor die vermoë beskik om standaardmetodes, prosedures en tegnieke individueel of as deel van ‘n groep tydens praktikums te selekteer en op ‘n verantwoordelike wyse toe te pas onder omstandighede waarmee hulle vertroud is en waarin hulle ondersteun word ten einde die konsepte, beginsels, reëls en teorieë, soos van toepassing in hierdie module, te ondersoek en/of te bevestig;
  • oor die vermoë beskik om inligting in te samel deur van ‘n verskeidenheid bronne gebruik te maak en inligting wat toepaslik is vir die taak te selekteer, te evalueer, te analiseer en te sintetiseer;
  • oor die vermoë beskik om inligting wat ingesamel is en/of prosedures, resultate en gevolgtrekkings van praktikums, in geskrewe, mondelinge of simboliese vorm, op ‘n akkurate en samehangende wyse te kommunikeer, met respek vir konvensies rondom intellektuele eiendom, kopiereg en plagiaat; en
  • die ingesteldheid en vermoë demonstreer om eie leer te monitor, eie prestasie te evalueer en, indien nodig, toepaslike leerstrategieë en hulpbronne te implementeer om die uitkomstes van hierdie module te bereik en om ook op soortgelyke wyse die leer van ander groepslede te bevorder.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate an informed understanding of the periodic table, atoms, ions, and molecules; covalent, ionic, and hydrogen bindings; nomenclature in chemistry; chemical equations; acids and bases; oxidisation and reduction; and an introduction to organic chemistry up to the level where it applies to Life Sciences;
  • have the ability to select standard methods, procedures, and techniques individually or as part of a group during practical sessions and responsibly apply them under conditions with which they are familiar and in which they are supported to investigate the concepts, principles, rules, and theories, as applicable in this module, and/or confirm them;
  • have the ability to collect information relevant to the assignment task by consulting various sources using selection, evaluation, analysis, and synthesis;
  • have the ability to communicate collected information and/or procedures, results, and conclusions of practical sessions correctly and coherently in written, verbal, or symbolic form, with respect for the conventions regarding intellectual property, copyright and plagiarism; and
  • demonstrate the approach and ability to monitor own learning, evaluate own performance, and, if necessary, employ appropriate learning strategies and resources to achieve this module’s outcomes and similarly promote the learning of other group members.