Terug na bo

AFKM421 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • die konteks en aard van die Afrikaanse letterkunde in ʼn klaskamersituasie suksesvol kan oordra met begrip van die nasionale onderwysbeleidsdokumente;
  • oor die vermoë beskik om gepaste metodes, tegnieke en prosedures saam te stel vir gestruktureerde fasilitering en assessering met betrekking tot die Afrikaanse letterkunde; en
  • inligting kan prosesseer en bestuur wat hulle as grondslag kan gebruik om te verduidelik op watter wyses inligting uit verskeie bronne ontsluit kan word om spesifieke inligting daaruit te kry en vir die klaskamersituasie aan te wend.

After completing this module, students should be able to

  • successfully convey the context and nature of Afrikaans Literature in the classroom situation with an understanding of national educational policy documents;
  • possess the ability to compile suitable methods, techniques, and procedures to enable structured facilitation and assessment regarding Afrikaans Literature; and
  • process and manage information that serves as a foundation to explain how information can be unlocked from various sources to obtain specific information and employ it in the classroom situation.