Terug na bo

ENAM321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor kennis beskik van praat- en luistervaardighede ten opsigte waarvan hulle in staat is om die behoeftes van leerders aan die begin van die Senior/VOO-fase en die ontwikkeling van hul taalvaardighede in die EAT by die aanvang van hierdie fase te kan bepaal;
  • ’n geskikte luisterteks kan kies waarop ’n luistertaak baseer kan word; ten minste twee gedetailleerde uitkomste vir hierdie les formuleer; en ’n luistertaak kan formuleer, wat pre-, tydens en postleesaktiwiteite insluit; en
  • goed geformuleerde lesspesifieke uitkomstes vir ’n mondelinge kommunikasietaak verskaf; ’n hulpbron kan maak deur ’n papierbord te gebruik; en ’n gedetailleerde les kan beplan wat op praatvaardighede fokus.

After completing this module, students should be able to

  • have knowledge of speaking and listening skills, in respect of which they are able to identify the needs of the learners at the beginning of the Senior/FET Phase and the development of their language skills in the FAL at the commencement of this  phase;
  • select a suitable aural text on which to base a listening task; formulate at least two detailed outcomes for this lesson; and design a listening task, which includes pre-, during and post-listening activities; and
  • provide well-formulated lesson-specific learning outcomes for an oral communication task; make a resource using a paper plate; and prepare a detailed lesson focusing on speaking skills.