Terug na bo

AFKM221 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor ’n kennisbasis beskik waaruit begrip rakende die implementasie en vereistes van die nasionale skoolkurrikulum gedemonstreer kan word met verwysing na huistaalonderrig;
  • oor ’n kennisgeletterdheid beskik wat as basis gebruik kan word om begrip te toon van relevante teorieë se implementering met verwysing na huistaalonderrig;
  • die verwerking en bestuur van gepaste onderrigvaardighede kan assesseer en vergelyk in die veld van huistaalonderrig; en
  • metodes en benaderings kan gebruik om vaardighede ten toon te stel tydens die samestelling, toepassing en evaluasie van tekstipes vir die geïntegreerde ontwikkeling van leerders se taalvaardighede.

After completing this module, students should be able to

  • possess a knowledge base from which understanding regarding the implementation and requirements of the national school curriculum can be demonstrated with reference to home language instruction;
  • possess a knowledge literacy that can be used as a foundation to show an understanding of the implementation of relevant theories with reference to home language instruction;
  • assess and compare the processing and management of appropriate instruction skills in the field of home language instruction; and
  • use methods and approaches to demonstrate skills during the compilation, application, and evaluation of text types for the integrated development of learners’ language skills.