Terug na bo

AFHA411 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor kennisgeletterdheid beskik om sosiologiese konsepte aan die hand van ʼn diverse linguistiese landskap te definieer en te beskryf;
  • die konteks van Afrikaanse linguistiese verskeidenheid kan beoordeel en die historiese Afrikaanse variëteite aan die hand van fonologiese, morfologiese en sintaktiese veranderlikes met mekaar kan vergelyk;
  • oor ‘n kennisbasis beskik om begrip te toon van hedendaagse Afrikaanse linguistiese diversiteit en oor verskillende taalidentiteite kan reflekteer; en
  • kennis oor metodes en werkswyses beskik om diverse tekste te kan bestudeer en vas te stel watter vorme van Afrikaanse linguistiese variasie daarin voorkom.

 

After completing this module, students should be able to

  • define and describe socio-linguistic concepts based on a diverse linguistic landscape;
  • evaluate the context of linguistic variation in Afrikaans and compare the historical Afrikaans varieties with each other in terms of phonological, morphological and syntactic variables;
  • have a knowledge base to demonstrate an understanding of contemporary Afrikaans linguistic diversity and reflect upon different language identities; and
  • know study methods and procedures to study diverse texts and determine which forms of linguistic variation can be seen in them.