Terug na bo

AFHA221 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • ’n kennisbasis kan demonstreer op grond waarvan ’n omvattende en gedetailleerde bespreking oor die eie aard van die Afrikaanse letterkunde onderneem kan word, met spesifieke verwysing na drama, film en prosa;
  • ’n kennisgeletterdheid toon op grond waarvan hulle kan reflekteer oor die tiperende eienskappe van prosa aan die hand van ʼn voorgeskrewe teks;
  • toegang hê en inligting kan bestuur ten opsigte van Afrikaanse dramas en films en hierdie genres ook aan die hand van die drama se narratiewe eienskappe kan analiseer.

After completing this module, students should be able to

  • have a knowledge base on the basis of which a comprehensive and detailed discussion can be undertaken regarding the identifiable nature of Afrikaans literature with specific reference to drama, film, and prose;
  • possess basic knowledge literacy on the basis of which they can reflect on the distinctive characteristics of prose using a prescribed text; and
  • have access to and manage information regarding Afrikaans dramas and films by analysing them based on the narrative qualities of the drama.