Terug na bo

AFHA211 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • omvattende en gespesialiseerde kennis en begrip toon ten opsigte van die vlakke van taalanalise met betrekking tot fonologie, morfologie, sintaksis en grammatika;
  • oor kennisgeletterdheid beskik om die vlakke van taalanalise met mekaar te vergelyk en te kontrasteer om die wisselwerking tussen hierdie vlakke aan te toon;
  • metodes en werkswyses kan gebruik om die kennis van die teoretiese komponente toe te pas en te illustreer; en
  • oor kennisgeletterdheid beskik gegrond op praktiese toepassingsvaardighede waarvolgens hierdie kennis geëvalueer kan word aan die hand van kennis wat reeds hieroor opgedoen is.

After completing this module, students should be able to

  • show comprehensive and specialised knowledge in terms of the levels of language analysis regarding phonology, morphology, syntax, and grammar;
  • possess basic informed knowledge to compare and contrast the different levels of language analysis to show the relationship between these levels;
  • use methods and procedures to apply and illustrate knowledge of the theoretical components; and
  • possess fundamental knowledge based on practical application skills whereby this knowledge can be evaluated based on knowledge already acquired about this field.