Terug na bo

AEKN121 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

  • oor ‘n ingeligte kennisbasis beskik wat hulle in staat sal stel om die module Ekonomie te beskryf;
  • oor ‘n ingeligte kennisbasis beskik wat hulle in staat sal stel om ekonomie as ‘n wetenskap te definieer en te verduidelik;
  • oor ‘n ingeligte begrip hê wat hulle in staat sal stel om die ekonomiese kringloop en ekonomiese sakesiklus te verduidelik;
  • oor ‘n ingeligte begrip van kennisgeletterdheid beskik om oplossings vir sentrale vrae van ekonomiese stelsels te bied; en
  • oor ‘n ingeligte kennisbasis beskik wat hulle in staat sal stel om makro-ekonomie te verduidelik.

After completing this module, students should be able to

  • have an informed knowledge base that will enable them to describe the module Economy;
  • an informed knowledge base that will enable them to define and explain economy as a science;
  • possess an informed understanding that will enable them to explain the economic cycle and the economic business cycle;
  • have an informed understanding of knowledge literacy to provide solutions for questions central to economic systems; and
  • possess an informed knowledge base that will enable them to explain the macro-economy.