Terug na bo

REKV521 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

  • ʼn diepgaande kennis en begrip kan toon oor die beginsels van assessering, benaderings tot leer en leerstruikelblokke, hul verband met die inhoud van vroeër modules kan aantoon en krities kan dink oor die skep van gehalte-leergeleenthede;
  • probleemoplossing kan doen, wat gebaseer word op wat hulle kies, evalueer en implementeer om die korrekte metodes, tipes en instrumente vir leerders se diverse leerbehoeftes te gebruik;
  • oor die vermoë beskik om verskillende prosedures, tegnieke en onderrigmetodes te selekteer, te evalueer; en metodes kan toepas om probleme op te los en struikelblokke te oorkom, wat uit die onderrig en leer tydens die doeltreffende bevordering van Rekeningkunde-onderrig ontstaan; en
  • oor die vermoë beskik om Rekeningkunde as vak op so wyse aan te bied dat hul Christelike norme en waardes hierdeur weerspieël word.

After completing this module, students should be able to

  • show in-depth knowledge and an understanding of the principles of assessment, approaches to learning, and barriers to learning, demonstrate their relationship to the content of previous modules and reflect on the creation of quality learning opportunities critically;
  • do problem-solving, which is based on what they choose, evaluate, and implement to use the correct methods, types, and instruments for learners’ diverse learning needs;
  • have the ability to select and evaluate different procedures, techniques, and teaching methods; and apply methods to solve problems and overcome barriers, which arise from the teaching and learning in the efficient advancement of Accountancy teaching; and
  • have the ability to present the subject Accountancy in such a manner that their Christian norms and values are reflected.