Terug na bo

ONWS311 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • gedetailleerde kennis kan demonstreer met betrekking tot die ontwikkeling van die Grondslagfaseleerders se kennis van geometriese konsepte, meting en breuke;
  • ‘n kennisbasis besit om Grondslagfaseleerders te begelei in hul bemeestering van algebraïese beredenering;
  • gedetailleerde kennis beskik met betrekking tot die onderrig van datahanteringsvaardighede sowel as die integrasie hiervan by die Grondslagfaseleerder se ander vakke;
  • kennisgeletterdheid besit van moontlike probleme wat die Grondslagfaseleerder kan ondervind met bepaalde wiskundige vaardighede en diensooreenkomstig kan beplan; en
  • ‘n kennisbasis besit op grond waarvan hulle kreatiewe metodes vir die beplanning van Wiskundelesse kan identifiseer en toepas. 

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate detailed knowledge regarding the development of the Foundation Phase learner’s knowledge of geometrical concepts, measurement, and fractions;
  • have a knowledge base to guide the Foundation Phase learner in their mastering of algebraic reasoning;
  • have detailed knowledge regarding the teaching of data handling skills and the integration of these with the Foundation Phase learner’s other subjects;
  • have knowledge of possible problems that the Foundation Phase learner might experience with certain mathematical skills and be able to plan accordingly; and
  • have the basic knowledge to identify and apply creative methods to plan Mathematics lessons.