Terug na bo

ONWS211 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • gedetailleerde kennis kan demonstreer met betrekking tot die stap-vir-stap-ontwikkeling van getalbegrip by die Grondslagfaseleerder;
  • kennisgeletterdheid en metodes kan ontwikkel by benaderings tot optel, aftrek en vermenigvuldiging by die Grondslagfaseleerder;
  • gedetailleerde kennis kan ontwikkel met betrekking tot basistienkonsepte en plekwaarde by Grondslagfaseleerders tesame met die toepassing van korrekte onderrigmetodes;
  • probleemoplossing kan demonstreer met betrekking tot wiskundige berekeninge; en
  • oor ‘n kennisbasis beskik wat hulle kan gebruik om kreatiewe metodes vir die onderrig van Wiskunde te identifiseer en toe te pas.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate detailed knowledge regarding the step-by-step development of number comprehension in the Foundation Phase learner;
  • develop knowledge literacy and methods in approaches to addition, subtraction, and multiplication in the Foundation Phase learner;
  • develop detailed knowledge regarding base ten concepts and place value in Foundation Phase learners together with the application of appropriate teaching methods;
  • demonstrate problem-solving regarding mathematical calculations; and
  • have a knowledge base that can be used when identifying and applying creative methods when teaching Mathematics.