Terug na bo

BESV521 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • metode en werkproses as basis kan gebruik vir die ontwerp van ʼn leerplan vir Besigheidstudies;
  • probleemoplossing as 'n basis kan gebruik om kreatiwiteit en probleemoplossing in Besigheidstudies te kan toepas;
  • metode en werkproses as 'n basis kan gebruik om konteksontleding in Besigheidstudies te ontwikkel; en
  • oor geïntegreerde en geletterde kennis beskik wat as basis gebruik kan word om vir inklusiewe onderwys in Besigheidstudies voorsiening te maak.

After completing this module, students should be able to

  • use methods and working processes as a basis for designing a curriculum for Business Studies;
  • demonstrate problem-solving as a basis to apply creativity and problem-solving in Business Studies;
  • use methods and working processes as a basis to develop context analysis in Business Studies; and
  • possess integrated literacy knowledge as a basis to make provision for inclusive tuition in Business Studies.