Terug na bo

BESV511 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van die module sal studente

  • oor ʼn geïntegreerde basiese kennisbasis beskik waarmee hulle tussen metodiek en didaktiek kan onderskei;
  • oor ʼn geïntegreerde basiese kennisbasis beskik waardeur hulle verskillende assesseringstrategieë in Besigheidstudies kan identifiseer en toepas;
  • konteks as basis demonstreer waarvolgens hulle die klaskameratmosfeer en klaskamerbestuur in ʼn Besigheidstudiesklaskamer kan beskryf; en
  • metodes en werkprosesse kan gebruik om onderrigmetodes en -strategieë in die klaskamer toe te pas.

After completing this module, students should be able to

  • possess an integrated fundamental knowledge base enabling them to discern between methodology and didactics;
  • possess an integrated fundamental knowledge base enabling them to identify and apply different assessment strategies in Business Studies;
  • demonstrate context as a basis according to which they can describe the classroom atmosphere and classroom management in a Business Studies classroom; and
  • employ methods and work procedures through which they can apply teaching methods and strategies in the classroom.