Terug na bo

WISV521 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • geïntegreerde kennis en begrip bevat van die volgende elemente: die inhoud en struktuur van die Wiskundige Geletterdheidskurrikulum, die toerusting en bestuur van die klaskamer, die keuring, evaluering en implementering van gepaste materiaal vir onderrig en leer, die maak en gebruik van onderrighulpmiddele in swak toegeruste klaskamers en die gebruik van tegnologie in die onderrig en leer van die vak; aandag kan skenk aan aspekte van inklusiwiteit en inheemse kennis demonstreer ten opsigte van die onderrig van Wiskunde; en verstaan hoe hierdie kennis verwant is aan ander aspekte van die metodiek van Wiskunde-onderrig;
  • die vermoë toon om ʼn verskeidenheid ondersoekmetodes te selekteer, hul gepastheid te evalueer en dit in ondersoeke in die konteks van hierdie module kan toepas en gebruik om probleme op te los, wat kan lei tot die verbetering van onderrigpraktyk, met inagneming van etiese waardes, gedrag en die wisselwerking tussen wiskunde, tegnologie en die gemeenskap;
  • die vermoë toon, om as individu of as deel van ʼn groep, komplekse probleme doeltreffend te identifiseer, te ontleed, te evalueer en krities daaroor te besin en dit aan te spreek deur die gebruik van gepaste metodes en/of teoriegebaseerde en opvoedkundige argumente;
  • die nodige vaardighede beskik om inligting te versamel, te verwerk en te bestuur wat vir hierdie module tersaaklik is, wat die vermoë insluit om inligtingsbronne te staaf, die inligting te ontleed, te evalueer, te sintetiseer en die resultate toe te pas wat in ʼn gegewe konteks ingesluit is; en
  • die vermoë toon om eie idees en menings te ontwikkel, wat gebaseer is op die resultate van werkopdragte of inligtingsoektogte en voorgestelde oplossings van ware lewensprobleme; en oor die vermoë beskik om hierdie idees en menings in goed geformuleerde argumente te kommunikeer deur toepaslike professionele en etiese beginsels en konvensies te handhaaf.

After completing this module, students should be able to

  • possess integrated knowledge and an understanding of the following elements: the content and structure of the Mathematical Literacy curriculum, the equipment and management of the classroom, the selection, evaluation, and implementation of relevant teaching and learning material, the making and utilising of teaching aids in poorly equipped classrooms, and the use of technology in the teaching and learning of the subject; pay attention to aspects of inclusivity and demonstrate indigenous knowledge regarding the teaching of Mathematics; and understand how this knowledge relates to other aspects of the methodology of Mathematics teaching;
  • show the ability to select various investigation methods, evaluate their suitability and be able to apply and use them in investigations in this module’s context to solve problems that could lead to the improvement of teaching practice, taking into account ethical values, behaviour and the interaction between mathematics, technology, and the community;
  • show the ability to identify, analyse, evaluate, and critically reflect on complex problems and address them by using appropriate methods and/or theory-based and educational arguments as an individual or as part of a group;
  • have the necessary skills to collect, process, and manage information that is relevant to this module, which includes the possibility to corroborate the information sources, analyse, evaluate, and synthesise the information, and apply the results in a given context; and
  • show the ability to develop own ideas and opinions based on the results of assignments or searches and proposed solutions to real-life problems; and have the ability to communicate these ideas and opinions through well-formulated arguments by adhering to appropriate professional and ethical principles and conventions.