Terug na bo

GELV511 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • weet wat Wiskundige Geletterdheid behels en kennis dra van die beleidsverklaring van die vak;
 • kennis dra oor die ontstaan van die vak en navorsing oor die vak kan doen;
 • kennis dra oor die vak se ontwikkeling vanaf 2005 tot op hede
 • deeglike beplanning kan doen om die vak te kan aanbied en op hoogte wees van die studiemateriaal wat beskikbaar is;
 • kennis hê oor die wyse waarop leerders vir ‘n Wiskundige Geletterdheidseksamen voorberei;
 • kennis hê oor assessering in Wiskundige Geletterdheid; en
 • kennis hê oor die inleiding tot GKBS-administrasie.

After completing this module, students should be able to

 • know what Mathematical Literacy entails and know the policy statement of the subject;
 • know the origin of the subject and be able to research the subject;
 • know about the subject’s development from 2005 to the present;
 • do thorough planning to teach the subject and be up to date with the available study material;
 • know how learners prepare for the Mathematical Literacy examination; 
 • know assessment in Mathematical Literacy; and
 • know the introduction to IQMS administration.