Terug na bo

LVON421 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

  • kennis kan toepas van leerderontwikkeling ten einde begaafde leerders te identifiseer;
  • materiaal vir onderrig en leer kan evalueer;
  • kennis kan demonstreer oor persoonlike en voedselhigiëne;
  • breedvoerige kennis hê van die godsdienste wat in Suid-Afrika voorkom en dit pedagogies kan oordra; en
  • basiese opvoedkundige gimnastiese vaardighede kan identifiseer en ook basiese noodhulp kan toepas.

After completing this module, students should be able to

  • apply knowledge of learner development in order to identify gifted learners;
  • evaluate material for teaching and learning;
  • demonstrate knowledge of personal and food hygiene;
  • have detailed knowledge of the religions found in South Africa and be able to convey this knowledge pedagogically; and
  • identify basic skills of educational gymnastics and be able to apply basic first aid as well.