Terug na bo

LVON411 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

  • kennis beskik oor akademiese inhoudskennis wat benodig word om Lewensvaardighede te onderrig;
  • die geskiktheid van leer-en-ondersteuningsmateriaal kan evalueer;
  • kan beplan vir die geïntegreerde aanbieding van kreatiewe kunste in die Intermediêre Fase; en
  • krities oor eie praktyk kan reflekteer.

After completing this module, students should be able to

  • have knowledge of academic content knowledge required to teach Life Skills;
  • evaluate suitable materials for learning and support;
  • plan for the integrated presentation of creative arts in the Intermediate Phase; and
  • critically reflect on own practice.