Terug na bo

LVON321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

 • metodes en werksmetodes kan ontwikkel om konflik te bestuur en probleemoplossingsvaardighede kan identifiseer, beskryf en toepas;
 • metodes en werksmetodes  kan ontwikkel om ’n kringprogram te ontwerp;
 • metodes kan ontwikkel om tweedimensionele ontwerpe te skep en te ontwikkel;
 • oor omvattende kennis beskik wat hulle in staat sal stel om driedimensionele ontwerpe met spesifieke ruimtelike afmetings te ontwikkel;
 • metodes kan ontwikkel om media te gebruik, bv. pottebakkersklei, gips en ander gemengde media; en
 • probleemoplossing kan demonstreer deur middel van musiek en bewegingsdissiplines. 

 

After completing this module, students should be able to

 • develop methods and procedures for conflict management and identify, describe and apply problem-solving skills;
 • develop methods and procedures to design a circuit program;
 • develop methods to create and develop two-dimensional designs;
 • have extensive knowledge literacy that will enable them to develop three-dimensional designs within specific spatial dimensions;
 • develop methods for using media such as pottery clay, plaster, and other mixed media; and
 • demonstrate problem-solving skills through music and movement disciplines.