Terug na bo

LOND221 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • die implementering van inklusiewe onderrig in die Suid-Afrikaanse konteks kan analiseer met die doel om geïntegreerde kennis en begrip te verwerf en hiermee saam ook die vermoë om die sukses te evalueer;
  • deur middel van ’n kritiese refleksie kan motiveer waarom dit belangrik is dat alle leerders in die proses van onderrig en leer ingesluit word deur spesifiek te verwys na waardes, etiese gedrag en verantwoordelike besluite wat deur onderwysers geneem word;
  • oor die vermoë beskik om assesseringsmetodes krities te analiseer in die inklusiewe klaskamer en ingeligte besluite te neem gegrond op teorieë wat onderliggend is aan leerderondersteuning ten einde praktyk te verbeter;
  • oor die vermoë beskik om beginsels en teorieë toe te pas om te verseker dat inklusiewe leer suksesvol in die praktyk toegepas word; en
  • oor die vermoë beskik om onderrigmetodes te selekteer, te evalueer en toe te pas sodat leerders met diverse leerbehoeftes weens gestremdhede en/of uitdagings wat hulle ondervind suksesvol ingesluit kan word ten einde ook inklusiewe onderrigpraktyke te bevorder.

After completing this module, students should be able to

  • analyse the implementation of inclusive education in the South African context to acquire integrated knowledge and understanding as well as the ability to evaluate the success;
  • motivate through critical reflection why all learners need to be included in the teaching and learning process by referring specifically to values, ethical actions and responsible decision making by teachers;
  • have the ability to critically analyse assessment methods in the inclusive classroom and make informed suggestions based on theories underlying learning support to improve practice;
  • have the ability to apply the principles and theories supporting learning to ensure that inclusive learning is implemented successfully in practice; and
  • have the ability to select, evaluate, and apply teaching methods so that learners with diverse learning needs due to disabilities and/or challenges are successfully included in order to promote the practice of inclusive education.