Terug na bo

ASSE212 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • ʼn gestruktureerde proses vir die insameling en interpretasie van inligting ten opsigte van leer op alle vlakke kan gebruik;
 • kennis van ʼn verskeidenheid tegnieke, metodes en instrumente vir assessering kan demonstreer;
 • die belangrikheid van assessering as ʼn integrale deel van alle beplanning van onderrig en leer kan verstaan;
 • wyses van selfassessering, assessering van die leerder en assessering van onderwysprogramme kan bemeester;
 • gedetailleerde en diagnostiese rekords van assessering kan hou; en
 • besef dat die waardes en norme, soos in die Bybel vervat, rigtinggewend is wanneer assessering gedoen word.

After completing this module, students should be able to

 • utilise a structured process to collect and interpret information regarding learning on all levels;
 • demonstrate knowledge of various techniques, methods and instruments for assessment;
 • understand the importance of assessment as an integral part of all planning of teaching and learning;
 • master the skills of self-assessment, assessment of the learner, and assessment of educational programmes;
 • keep detailed and diagnostic records of assessment; and
 • realise that the values and norms, as they are found in Scripture, should be directional when assessment is done.