Terug na bo

ONBS122 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • die klaskamer kan analiseer as ’n ruimte waarin God gedien kan word;
 • verskeie maniere kan skep om ouers te betrek;
 • die belangrikheid kan motiveer vir dissipline as ’n voorwaarde vir ’n produktiewe klaskameratmosfeer;
 • oor kennis beskik van effektiewe administrasie;
 • kennis kan demonstreer oor die wyse waarop leerders aangemoedig kan word;
 • die belang kan ondersoek van leierskaps- en bestuursvaardighede; en
 • oor kennis beskik van diversiteit in die onderwys.

After completing this module, students should be able to 

 • analyse the classroom as a space in which God can be served;
 • create numerous ways to involve parents;
 • motivate the importance of discipline as a precondition for a productive classroom environment;
 • demonstrate knowledge of effective administration;
 • demonstrate knowledge of ways in which learners can be encouraged;
 • examine the importance of leadership and management skills; and
 • have knowledge of diversity in education.