Terug na bo

ONHT211 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • verskillende benaderings tot die onderrig van lees en skryf kan analiseer;
 • maniere kan ontwikkel om fonologiese bewustheid te skep;
 • metodes kan toepas om woordherkenning te onderrig;
 • leesvlotheid kan analiseer;
 • vir differensiasie kan beplan;
 • kan begryp hoe skryf in die Grondslagfase onderrig moet word; en
 • metodes kan demonstreer om skryf te onderrig en ’n seleksie van lees- en skryfaktiwiteite doen wat oor die kurrikulum strek.

After completing this module, students should be able to 

 • analyse different approaches to teaching reading and writing;
 • construct ways of developing phonological awareness;
 • apply methods for teaching word recognition;
 • analyse reading fluency;
 • plan for differentiation;
 • understand how to teach writing in the Foundation Phase; and
 • demonstrate methods of teaching writing and make a selection from reading and writing activities across the curriculum.