Terug na bo

WISO111 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

  • ’n begrip van basiese wiskundige konsepte, beginsels, reëls en die oplos van wiskundige probleme kan demonstreer;
  • geskikte standaardmetodes, asook eie metodes om probleme op te los, kan gebruik;
  • maniere kan identifiseer om Wiskunde op ’n ontwikkelingstoepaslike wyse te onderrig; en
  • die vak Wiskunde kan verduidelik soos dit in die KABV-dokument voorgestel word.

 

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate understanding of basic mathematical concepts, principles, rules and solving of mathematical problems;
  • use appropriate standard methods as well as own methods to solve problems;
  • identify ways of teaching mathematics in a developmentally appropriate way; and
  • explain the subject of Mathematics as presented in the CAPS document.