Terug na bo

ONHT111 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • in staat wees om oor taalverwerwing en die onderrig en leer van taalvaardighede te besin as deel van die Godgegewe behoefte aan kommunikasie;
  • in staat wees om verskillende benaderings van taalonderrig te analiseer;
  • so kan beplan dat ontwikkelingstoepaslike metodes tydens die aanbieding van ‘n ontluikende geletterdheidsprogram toegepas word;
  • weet hoe om literatuur in die Grondslagfase te gebruik en te onderrig; en
  • ‘n informele ontluikende geletterdheidsprogram kan ontwerp en ondersoek.

After completing this module, students should be able to 

  • reflect on language acquisition and the teaching and learning of language skills as part of the God-given need for communication;
  • analyse different approaches to the teaching of language;
  • plan in such a way that development-applicable methods are applied during the presentation of an emergent literacy programme;
  • know how to use and teach literature in the Foundation Phase; and
  • design and investigate an informal emergent literacy programme.