Terug na bo

TEOR121 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • ’n persoonlike wêreldbeskouing en filosofie kan verduidelik soos wat dit op die onderwys as  roeping betrekking het;
  • opvoedkundige filosofie en die hoof- opvoedkundige teorieë as konsepte tesame met hul historiese konteks kan verduidelik;
  • die verskeie teorie en modelle wat op leer en onderrig betrekking het, kan verduidelik; en
  • vertroud wees met die basiese woordeskat wat in die opvoedkunde gebruik word.

After completing this module, students should be able to 

  • explain a personal world-view and philosophy as it pertains to teaching as a vocation;
  • explain the concepts of educational philosophy and the main educational theories and their historical context;
  • explain the various theories and models of learning and teaching; and
  • be conversant with the basic vocabulary used in education studies.