Terug na bo

NAVT411 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • geïntegreerde metodes en werkswyses kan toepas ten einde lewenslange navorsers binne ‘n spesifieke dissipline te word;
  • in staat wees om geïntegreerde kennisgeletterdheid met betrekking tot die beginsels van opvoedkundige navorsing vanuit ‘n reformatoriese perspektief te verstaan en dit krities te evalueer; en
  • etiese en professionele oorwegings kan demonstreer deur ‘n strategiese benadering te volg om ‘n bepaalde navorsingsprobleem die hoof te bied aan die hand van stawende bewyse.

(Hierdie module is direk verbind aan die navorsingsprojekmodule.)

After completing this module, students should be able to

  • apply integrated methods and procedures to become life-long researchers in a specific discipline;
  • understand and critically evaluate integrated literacy knowledge in respect to the principles of educational research from a reformed perspective; and
  • demonstrate ethical and professional considerations by following a strategic approach when addressing a specific research problem based on corroborative evidence.

(This module is directly linked to the research project module.)