Terug na bo

LVON221 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • die konteks verstaan deur in staat te wees om die mens, wat na die beeld van God geskape is, binne die konteks van interpersoonlike verhoudings te plaas, waarby respek vir iemand se eie en ander se liggame, boeliegedrag, kindermishandeling, die hantering van geweldadigesituasies en die evaluering van dwelmmisbruik se gevolge ingesluit is;
  • ’n fisiese fiksheidsprogram kan ontwikkel, wat bestaan uit verskeie komponente, insluitende beweeglikheid, spoed, spierkrag, buigbaarheid en deursettingsvermoë;
  • tweedimensionele ontwerpe kan beskryf en toepas deur middel van kunselemente met spesifieke fokus op lyn en kleur, tesame met kleur, lettergebruik en patrone;
  • driedimensionele ontwerpbeginsels kan identifiseer, beskryf en demonstreer deur vaardighede en tegnieke in te span, bv. lym, sny, toedraai en vasbind en terselfdertyd op ruimtelike bewustheid klem te lê deur onder andere herwinbare materiale te gebruik; en
  • ’n omvattende kennisbasis beskik wat hulle in staat stel om musiekaktiwiteite se konsepte en definisies (insluitende nootwaardes, maatnote, melodiese en ritmiese frases en ritme met betrekking tot die gebruik van perkussie-instrumente gebruik word) te verstaan.

After completing this module, students should be able to

  • understand the context by being able to place humankind, which was created in the image of God, within the context of interpersonal relationships, including respect for one's own and others' bodies, bullying, child abuse, dealing with violent situations as well as the evaluation of the consequences of substance abuse;
  • develop a physical fitness program that consists of various components, including agility, speed, muscle strength, flexibility and endurance;
  • describe and apply two-dimensional designs using art elements with a specific focus on line and shape as well as colour, lettering, and pattern;
  • identify, describe and demonstrate three-dimensional design principles through skills and techniques such as gluing, cutting, wrapping, and tying and simultaneously putting emphasis on spatial awareness by using, among other things, recyclable materials; and
  • have a comprehensive knowledge base that enables them to understand concepts and definitions of musical activities (including note values, bar notes, melodic and rhythmic phrases, and rhythm regarding the use of percussion instruments).