Terug na bo

LVON211 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor ’n gedetailleerde kennisbasis beskik van kulturele diversiteit (waarby ’n verduideliking en demonstrasie van kulturele groepe, tradisies en godsdienste ingesluit is) in Suid-Afrika;
  • die vermoë toon om probleme op te los deur die identifisering en demonstrasie van sport en speletjies wat eie is aan die Suid-Afrikaanse kultuur;
  • verskeie Afrika-musiekinstrumente kan identifiseer en beskryf (membranofone, aërofone,kordofone, idiofone en Afrika-musiekinstrumente) en gepaardgaande ritmes; en
  • oor ’n ingeligte kennisbasis beskik om visuele geletterdheid te beskryf en te bespreek en in staat wees om tweedimensionele ontwerpe te kan gebruik wanneer daar met illustrasie en kleurmedia asook kleure (primêre en sekondêre kleure) tydens die voorstelling van inheemse diere gewerk word.

After completing this module, students should be able to

  • have a detailed knowledge base of cultural diversity (which includes an explanation and demonstration of cultural groups, traditions, and religions) in South Africa;
  • solve problems through identification and demonstration of sports and games particular indigenous to South African cultures;
  • identify and describe a variety of African musical instruments (membranophones, aerophones, chordophones, idiophones, and African musical instruments) and accompanying rhythms; and
  • have an informed knowledge base to describe and discuss visual literacy and be able to use two-dimensional designs when working with drawing and colour media as well as colours (primary and secondary) in the depiction of indigenous animals.