Terug na bo

LVON121 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • in staat wees om kennis rondom Lewensvaardighede se onderskeie dissiplines aan leerders te verduidelik;
  • in staat wees om persoonlike en sosiale welsyn te bespreek en kan demonstreer hoe verantwoordelike landsburgers moet optree;
  • oor ’n ingeligte kennisbasis beskik om konsepte en definisies van fundamentele motoriese ontwikkeling te omskryf;
  • in staat wees om kernareas van musiekaktiwiteite en -konsepte te identifiseer en te verduidelik; en
  • ingeligte kennis oor visuele geletterdheid beskik en twee- en driedimensionele onderwerpe kan identifiseer en bespreek.

After completing this module, students should be able to

  • explain informed knowledge of Life Skills’ various disciplines to learners;
  • discuss personal and social well-being and demonstrate how responsible citizens should act;
  • have an informed knowledge base to describe concepts and definitions of fundamental motor development;
  • identify and explain the core areas of musical activities and concepts; and
  • have an informed knowledge of visual literacy and identify and discuss two- and three-dimensional topics.