Terug na bo

LITT321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2023

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • die waarde van kinderliteratuur kan aandui ten opsigte van die ontwikkeling wat op die hele kind betrekking het;
 • kriteria vir geskikte kinderliteratuur kan verskaf;
 • die geskiktheid van literatuur vir verskillende ouderdomme kan beoordeel;
 • die verskillende genres in kinderliteratuur kan identifiseer;
 • geskikte kinderboeke kan identifiseer in die verskillende genres;
 • die plek van voorlees sowel as die vertel van stories aan jong kinders kan motiveer;
 • ‘n verskeidenheid van strategieë kan gebruik om stories aan jong kinders oor te dra;
 • die rol van volwassene kan beskryf ten opsigte van waardes en houdings teenoor kinderliteratuur;
 • die rol van kinderliteratuur kan motiveer in die oordrag van waardes; en
 •  die aanwesigheid van die verborge kurrikulum in kinderliteratuur kan identifiseer.

 

After completing this module, students should be able to

 • show the value of children’s literature regarding the development that concerns the whole child;
 • provide criteria for appropriate children’s literature;
 • assess the suitability of literature for different age groups;
 • identify the different genres in children’s literature;
 • identify suitable children’s books in the different genres;
 • motivate the place for reading aloud as well as telling of stories to young children;
 • use various strategies to present stories to young children;
 • describe the role of the adult regarding values and attitudes towards children’s literature;
 • motivate the role of children’s literature in communicating values; and
 • identify the presence of the hidden curriculum in children’s literature.