Terug na bo

LEER113 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  •  ‘n ingeligte begrip en kennisgeletterdheid kan demonstreer oor effektiewe doelwitstelling, organisering en tydbestuur;
  • inligting kan prosesseer en ‘n metode of werkswyse implementeer ten einde effektiewe notas in ‘n lesinglokaal te neem;
  • ‘n kennisbegrip kan toon aangaande Bloom se taksonomie en die gebruik van aksie- en opdragwoorde in assessering;
  • ‘n ingeligte begrip kan demonstreer rakende die wyse waarop die mens se geheue funksioneer ten einde effektief te leer; en
  • ʼn kennisbegrip kan toon aangaande God se skeppingsdoel vir die mens en die wyse waarop hierdie module tot die vervulling van hierdie skeppingsdoel kan bydra.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate an informed insight and knowledge literacy regarding effective target setting, organisation, and time management;
  • process information and implement a method or approach enabling them to take notes in a lecture room effectively;
  • demonstrate an informed knowledge of Bloom’s taxonomy and the use of active and instructive words while performing assessment;
  • demonstrate an informed insight into the functioning of the human memory to be able to learn effectively; and
  • demonstrate an informed knowledge of God’s purpose for creating man and how this module contributes to fulfilling this purpose of creation.