Terug na bo

KIND321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2023

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • die eienskappe en waardes van ‘n suksesvolle onderwyser van voorskoolse leerders kan identifiseer;
 • die kollektiewe rolle van die onderwyser van voorskoolse kinders kan verduidelik;
 • die vaardighede waaroor die onderwyser van voorskoolse leerders moet beskik om hierdie rolle te vervul, kan onderskei;
 • die invloed van die onderwyser se siening van die jong kind op hul onderrig kan ondersoek;
 • die wyses kan beskryf waarop jong kinders optimaal leer;
 • ontwikkelingsgeskikte aktiwiteite vir jong kinders kan beplan, wat op optimale onderrig-leer gegrond is;
 • die belangrikheid kan regverdig van ouerbetrokkenheid by hulle voorskoolse kinders se skoolervarings; 
 • strategieë kan ontwerp om ouerbetrokkenheid by die skool/VKO-sentrum te bevorder;
 • die kompleksiteite en uitdagings van hedendaagse gesinne kan verduidelik;
 • ‘n geslaagde oueronderhoud kan organiseer; en
 • leiding aan ouers met betrekking tot spesifieke probleme kan demonstreer.

After completing this module, students should be able to

 • identify the characteristics and values of a successful teacher of preschool learners;
 • explain the collective roles of the teacher of preschool children;
 • distinguish between the skills the teacher of preschool children must have to fulfil these roles;
 • investigate the way the teacher’s view of the young child influences their teaching;
 • describe how young children can learn optimally;
 • plan development-appropriate activities for young children based on optimal teaching-learning;
 • justify the importance of parent involvement in their preschool children’s school experiences;
 • design strategies to improve parent involvement at the school / ECD centre;
 • explain complexities and challenges in contemporary families;
 • organise a successful interview with parents; and
 • guide parents regarding specific problems.