Terug na bo

IWIS111 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • ’n ingeligte begrip kan demonstreer van essensiële wiskundige konsepte, beginsels, reëls en die oplossing van wiskundige probleme;
  • gepaste standaardmetodes asook eie metodes kan gebruik om probleme op te los; en
  • aan probleme in verskeie kontekste blootgestel word en maniere vind om hierdie probleme te interpreteer en op te los.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate an informed understanding of core mathematical concepts, principles, rules and solving of mathematical problems;
  • use appropriate standard methods as well as own methods to solve problems; and
  • introduce problems in various contexts and find ways to interpret and solve these problems.