Terug na bo

FILO322 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2023

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor ʼn kennisbasis beskik wat hulle gebruik om gedetailleerde kennis van die Opvoedkunde vanuit die definisie van filosofie in relevante kontekste toe te pas; 
  • etiese en professionele praktyke kan toepas om begrip te demonstreer van besluite en optrede se etiese implikasies binne ʼn skool as professionele konteks, wat  op ʼn bewussyn van die kompleksiteit van etiese dilemmas gebaseer word; en
  • oor ’n kennisgeletterdheid beskik wat hulle gebruik om begrip te  demonstreer van verskillende kennisvorme, denkskole en vorms van verduideliking binne opvoedkundige filosofieë.

After completing this module, students should be able to

  • have knowledge that they use to apply detailed knowledge of Education from the definition of philosophy within relevant contexts;
  • apply ethical and professional practices to demonstrate knowledge of ethical implications of decisions and conduct in the school environment as a professional context, based upon being aware of the complexity of ethical dilemmas; and
  • have knowledge literacy that they use to demonstrate insight into various forms of knowledge,  schools of thought, and forms of explanation within educational philosophies.