Terug na bo

FWSV511 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • geïntegreerde kennis en begrip toon van die skep van ʼn leeromgewing wat onderrig en leer in Fisiese Wetenskappe, aktiewe leer, lesaanbieding, assessering, die ontwikkeling van probleemoplossingsvaardighede, praktiese werk en die onderrig en leer van teoretiese inhoud bevorder, met spesifieke fokus op alternatiewe konsepte, asook die hantering van groot groepaanbiedings en samewerkende kleingroepe in Fisiese Wetenskappe, insluitend die vermoë om die spesifieke konsepte en beginsels in die praktyk toe te pas; ʼn grondige begrip toon van hoe hierdie kennis aan ander aspekte van metodiek in Fisiese Wetenskappe-onderrig verwant is;
 • oor die vermoë beskik om ʼn verskeidenheid ondersoekmetodes te selekteer, hul gepastheid te evalueer en dit in ondersoeke verwant aan die bespreekte konsepte en beginsels in hierdie module toe te pas; tersaaklike probleme kan oplos, wat op die verbetering van onderrigpraktyk kan uitloop;
 • oor die vermoë beskik om, as individu of as groepslid, komplekse probleme verwant aan die inhoud van hierdie module te identifiseer, ontleed, evalueer, krities oor te besin en die hoof te bied deur die gebruik van gepaste metodes en/of teoriegebaseerde en opvoedkundige argumente;
 • oor vaardighede beskik ten opsigte van die versameling, verwerking en bestuur van inligting wat vir hierdie module toepaslik is, insluitend die vermoë om die bronne te staaf, die inligting te ontleed, evalueer en sintetiseer; die resultate in ʼn gegewe konteks kan toepas;
 • oor die vermoë beskik om die resultate van werkopdragte of inligtingsoektogte en voorgestelde oplossings van ware lewensprobleme, resultate en eie menings in goed geformuleerde argumente met inagneming van die konvensies rondom intellektuele eiendom, kopiereg en plagiaat te kommunikeer; en
 • oor die ingesteldheid en vermoë beskik om volle verantwoordelikheid vir hul eie leerbehoeftes, vordering in eie leer, besluitneming en die implementering van tersaaklike leerstrategieë en hulpbronne te neem om die uitkomste van hierdie module te bereik en ook ʼn soortgelyke verantwoordelikheid vir groepsprosesse te aanvaar.

 

After completing this module, students should be able to

 • demonstrate integrated knowledge and understanding of creating a learning environment that promotes teaching and learning in Physical Sciences, active learning, lesson delivery, assessment, the development of problem-solving skills, practical work, and the teaching and learning of theoretical content, with a specific focus on alternative concepts, as well as handling large group presentations and collaborative small groups in Physical Sciences, including the ability to apply particular concepts and principles in practice;
 • have the ability to select a variety of research methods, evaluate their suitability and apply them in investigations related to the concepts and principles discussed in this module; solve relevant problems, which can lead to improvements in teaching practice;
 • have the ability, as an individual or as a group member, to identify, analyse, evaluate, reflect critically upon, and address complex problems related to the content of this module using appropriate methods and/or theory-based and educational arguments;
 • possess skills in collecting, processing, and managing information relevant to this module, including the ability to cite sources, analyse, evaluate, and synthesise information; apply the results in a given context;
 • have the ability to communicate the results of assignments or information searches and proposed solutions to real-life problems, results and personal opinions in well-formulated arguments, taking into account the conventions surrounding intellectual property, copyright, and plagiarism; and
 • have the attitude and ability to take full responsibility for their own learning needs, progress in their own learning, decision-making, and the implementation of relevant learning strategies and resources to achieve the outcomes of this module, as well as accepting a similar responsibility for group processes.