Terug na bo

GLOF621 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • gespesialiseerde GIK en PIK toon rakende die gebruik van assesseringsinstrumente en -benaderings in Wiskunde en taal om geïntegreerde, geïndividualiseerde onderrig-en-leer-ondersteuningsprogramme in ’n inklusiewe klaskamer te bevorder en implementeer;
  • geïndividualiseerde onderrig-en-leer-programme kan ontwikkel wat op Vygotsky se steierwerkteorie en Piaget se teorie oor kognitiewe ontwikkeling gebaseer is;
  • ’n goed geïntegreerde begrip van hul eie oriëntasie, waardes en houding teenoor die ontwikkeling van ’n geïntegreerde leerondersteuningskurrikulum toon; en
  • etiese en professionele standaarde kan toepas tydens die neem en verdediging van besluite binne ’n ondersteunende en inklusiewe omgewing

After completing this module, students should be able to 

  • demonstrate specialised SCK and PCK of the application of assessment tools and approaches in Mathematics and language to promote and implement an integrated, individualised teaching and learning education support programme in an inclusive classroom;
  • develop individualised teaching and learning programmes based on Vygotsky’s theory of scaffolding and Piaget’s theory of cognitive development;
  • demonstrate a well-integrated understanding of their own orientation, values and attitude towards developing an integrated learning support curriculum; and
  • apply ethical and professional standards in making and defending decisions within a supportive and inclusive environment.